CRPCE.sk | Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci: Prevádzkovateľom internetového obchodu (E-shopu) umiestneného pod doménou www.crpce.sk je:  Ing. Peter Gendiar, Podhradská 168/40, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 46025138, DIČ: 1077345258, IČ DPH: nie sme platitelia DPH. Bankové spojenie: mBank S.A., sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IBAN: SK51 8360 5207 0042 0603 0318, SWIFT: BREXSKBX.

Zapísaný Okresným úradom v Prievidzi, číslo živnostenského registra: 340-31112

E-mail: info@crpce.sk, tel. číslo: 0907517984

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín

Článok I – Pojmy

Predávajúci

fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar 

Spotrebiteľ

fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.crpce.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop

internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.crpce.sk

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka

úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena

celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné

cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi

VOP

 tieto všeobecné obchodné podmienky

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

- proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

- podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

- práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.crpce.sk.

2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.

3. Nákup Tovaru v E-shope je podmienený registráciou v E-shope.

4. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

5. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Spotrebiteľa, kde je Tovar k dispozícii na nahliadnutie.

6. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci. K cene Tovaru sa pripočíta cena za Dopravné, prípadne platba na dobierku.

7. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP.

8. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný o vlastnostiach Tovaru a celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť. 

9. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa nasledovné: Potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú. Pokiaľ však do 24 hod. neobdržíte žiadny e-mail, prosíme, aby ste nás ihneď kontaktovali. 

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

1. Všetky ceny Tovarov v E-shope sú konečné. K cene Tovaru sa v Objednávke pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny v opodstatnených prípadoch, avšak o tejto zmene ceny je povinný Spotrebiteľa upovedomiť, ktorý zároveň s plnením Objednávky v novej Cene musí vysloviť akceptáciu tejto Ceny. V opačnom prípade má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Objednávky bez akéhokoľvek storno poplatku. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

a) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru. 

b) bankovým prevodom vopred na účet (mBank S. A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, Bratislava), IBAN: SK51 8360 5207 0042 0603 0318, BIC: BREXSKBX

c) v hotovosti pri osobnom odbere na adrese: Podhradská 168/40, 97242 Lehota pod Vtáčnikom

2. Tovar je dodávaný nasledovnými spôsobmi:

a) prostredníctvom Slovenskej pošty formou doporučeného listu alebo doporučeného listu na dobierku, či balíka podľa sadzobníka uvedeného nižšie, pričom cena za dobierku je 1,50,- Eur.

b) osobným prevzatím na adrese: Podhradská 168/40, Lehota pod Vtáčnikom v časoch vopred dohodnutých e-mailovou komunikáciou alebo telefonicky. Osobné prevzatie tovaru je bezplatné.

3. Výška Dopravného sa odvíja od miesta dodania tovaru. Sadzobník poštovného je nasledovný:

a) Poštovné v rámci SR je 3,50,- Eur (do 500 g = 1 pár), 4,- Eur (do 1 kg = 2 páry)

b) Poštovné do ČR je 7,- Eur (do 500 g = 1 pár)

c) Poštovné do EÚ je 9,- Eur (do 500 g = 1 pár)

d) V prípade záujmu o zaslanie viacerých párov tovaru, resp. o zaslanie tovaru do akejkoľvek inej krajiny mimo EÚ, nás pre kalkuláciu konečnej sumy poštovného prosím vopred kontaktujte e-mailom na info@crpce.sk.

4. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

5. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie Objednávky Spotrebiteľa a to v prípade, ak peňažné prostriedky za Objednávku nebudú pripísané na bankový účet Predávajúceho do 10 pracovných dní (platí pre platbu bankovým prevodom vopred).

7. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v čo najkratšom možnom čase a to obvykle v lehote do 14 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky. O vyexpedovaní objednávky je kupujúci informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania. Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, prosím kontaktujte svoju dodaciu poštu ako aj nás e-mailom na info@crpce.sk.

8. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

b) e-mailom na adrese info@crpce.sk.

3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ.

5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak (uviesť číslo účtu vo formulári, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP). Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

Článok VI – Reklamácia tovaru a záručná doba

1. V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, prosíme, informuje nás čo najskôr e-mailovú adresu info@crpce.sk. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

2. Ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode www.crpce.sk reklamovať, je lepšie, ak nás vopred informujte e-mailom na info@crpce.sk

3. Reklamovaný tovar zašlite spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu: Ing. Peter Gendiar, Podhradská 168/40, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom. Reklamovaný tovar nám neposielajte na dobierku. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru nosením, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

4. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Reklamovaný tovar Vám vrátime opravený, vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) a zašleme späť na naše náklady alebo Vám vrátime peniaze vrátane poplatkov za dopravu. V prípade, ak sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa). Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok VII: Storno objednávky

1. Spotrebiteľ má právo bezplatne stornovať Objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená a odoslaná. V takomto prípade nás kontaktujte čím skôr na adresu info@crpce.sk a uveďte číslo objednávky. Ak bola už zásielka zaplatená, vyhradzujeme si právo na vrátenie peňazí do 10 pracovných dní na účet kupujúceho.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 10 pracovných dní na účet, z ktorého tovar zaplatil, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Článok VIII: Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Kupujúci je povinný:

    a) prevziať objednaný tovar;

    b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu;

2. Predávajúci je povinný:

a) dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene; 

b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na použitie.

Článok IX: Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

Predávajúci zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, priezvisko, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Rešpektujeme Vaše súkromie. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.crpce.sk sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu so zákazníkom. Osobné dáta nebude prevádzkovateľ bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke.

Článok X – Alternatívne riešenie sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

Článok XI: Ostatné dôležité informácie

Predávajúci nie je platcom DPH.

Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na stránke internetového  obchodu predávajúceho. Fotografie (obrázky) zodpovedajú skutočnému vyobrazeniu tovaru. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, pokiaľ predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar.

Článok XII: Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.crpce.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu.                                                                                                                                

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 29.03.2022.